D A M + 2              
                                
       Assembler a ladící program pro PMD-85-2      
       ---------------------------------------      
                                
          4004/482 ZO Svazarmu 1988          
                                
                                
1. Úvod                             
2. Nahrání programu a jeho spuštění               
3. Všeobecné zásady                       
4. Ovládání                           
4.1. ASSEMBLER                         
4.1.1. EDIT                           
4.1.1.1. Vstup do editoru                    
4.1.1.2. Ovládání editoru                    
4.1.1.3. Syntaktická pravidla                  
4.1.1.4. Pseudoinstrukce                    
4.1.2 TRANSLATE                         
4.1.2.1 Spuštění překladu                    
4.1.2.2. Chyby při překladu                   
4.1.3. SAVE                           
4.1.4. CHECK                          
4.1.5. LOAD                           
4.1.6. MERGE                          
4.2. MONITOR                          
4.2.1. EDIT                           
4.2.2. FIND                           
4.2.3. LIST                           
4.2.4. DISASSEMBLER                       
4.3. DEBUGGER                          
4.3.1. Čelní panel                       
4.3.2. Ovládání                         
4.3.2.1. Zadávání obsahu registrů                
4.3.2.2. Zapínání a vypínání výpisu okénka           
4.3.2.3. Krokování jednotlivých instrukcí            
4.3.2.4. Krokování delších programů               
4.3.2.5. Volání podprogramů, spouštění programů         
4.3.2.6. Opuštění DEBUGGERu                   
4.4. Tisková funkce                       
5. Systémový popis                       
5.1. Organizace paměti                     
5.2. Povolené úpravy                      
                                
                                

                                
1. Úvod                             
-------                             
                                
   DAM+2 je verze programu DAM určená pro počítač PMD 85-2.
Proti předchozí verzi byly provedeny mnohé úpravy včetně změn v
reprezentaci zdrojového textu, takže DAM+2 je s programem
DAM-0000 na počítači PMD 85-1 z hlediska zdrojových textů
neslučitelný. Naproti tomu byl vylepšen editor, zvětšen počet
plněných funkcí a funkce z původního programu byly zdokonaleny. 
   DAM+2 umožňuje, stejně jako jeho předchůdce, tvorbu a
ladění programů v assembleru a práci s pamětí počítače. Je
rozdělen do tří částí.                     
                                
   Část první, ASSEMBLER, umožňuje tvorbu, záznam a překlad
zdrojových textů v jazyce symbolických adres mikroprocesoru
8080.                              
   Část MONITOR částečně nahrazuje služby operačního systému
počítače. Umožňuje výpisy a opravy obsahu paměti, vyhledávání
zadaných posloupností. Neumožňuje spolupráci s magnetofonem.  
   DEBUGGER, poslední část, pomáhá při  ladění  programů
ve strojovém kódu. Umožňuje krokování a spouštění programů
v mnoha režimech.                        
                                

                                
2. Nahrání programu a jeho spuštění               
-----------------------------------               
                                
   DAM+2 lze nahrát do paměti počítače od libovolné adresy
mezi 0000H až 5800H. Jedinou podmínkou je, že zvolená nahrávací
adresa musí být adresou paměťové stránky, tedy musí končit dvěma
nulami ( například adresy 0100H, 2500H, atd... ).        
   Nahrání provedete tak, že v operačním systému zadáte příkaz
"MGLD 00 XX", kde "XX" je vámi zvolená stránka v  paměti
počítače, na kterou chcete DAM nahrát ( například pokud jej
chcete nahrát od adresy 3700H, zadáte "MGLD 00 37" ). Pokud
chcete DAM nahrát od adresy 0000H, stačí zadat pouze "MGLD 00". 
   Do paměti počítače se nahrává nejprve zavaděč, a to na
adresy 7000H až 7300H. Tento zavaděč zjistí, od jaké adresy má
vlastní program nahrát, provede jeho nahrání a nakonec program
spustí, když předtím sám sebe smaže. Po nahrání je tedy vždy
smazána paměť v místě zavaděče, zbytek paměti ale zůstává
nedotčen.                            
   Zavaděč, dříve než začne nahrávat program do paměti,
kontroluje správnost zadání nahrávací adresy. Pokud bylo zadání
u příkazu "MGLD" nesprávné, například zadaná adresa byla příliš
vysoká ( vyšší než 58 ), nebo vůbec nešlo o adresu, vypíše
hlášku "++ File error ++" a v nahrávání nepokračuje. Po stisku
libovolné klávesy předá řízení  zpět  operačnímu  systému.
Ke stejné akci dojde, pokud se hlavní program nahraje s chybou. 
   Pokud se hlavní program nahraje správně, vypíše se po
nahrání na obrazovku úvodní hlavička a po stisku libovolné
klávesy se program spustí.                   
   Znovuspuštění programu po vyskočení do operačního systému
lze provést příkazem "JUMP XXXX", kde "XXXX" je adresa, od které
je DAM v paměti nahrán. Nedoporučujeme tímto způsobem spouštět
DAM, pokud se do paměti nahrál s chybou - mohli byste se dočkat
nemilého překvapení v podobě "spadnutí" počítače.        
   Při spuštění programu zůstávají zachovány všechny systémové
proměnné v tom stavu, v jakém byly při jeho opuštění, zůstávají
tedy nastaveny hodnoty registrů v DEBUGGERu, zůstává připojen
zdrojový text a zůstávají zapnuty či vypnuty výpisové funkce pro
tiskárnu a obrazovku ( takže pokud jste prováděli těsně před
opuštěním DAMu výpis na tiskárnu, může se program po novém
spuštění při některém výpisu "kousnout", protože čeká na odpověď
od tiskárny, kterou jste mezitím odpojili ).          
                                
   Využíváte-li DAM+2 z ROM modulu, ohlásí se Vám ihned po
zapnutí počítače zavaděč a požaduje zadání následujícího režimu
práce. Stiskem 'B' zavedete BASIC, 'M' Vás přesune do monitoru
PMD a 'D' volá DAM. Nejprve se vypíše požadavek "Enter DAM start
address" a očekává zadání hexadecimálního dvojčíslí udávajícího
horní polovinu zaváděcí adresy. Po stisku 'EOL' se během
několika sekund objeví hlavička DAMu. Pokud by při přenosu dat
došlo k chybě, zavaděč to ohlásí. Maximum zaváděcí adresy z
modulu je 6200H.                        
                                

                                
3. Všeobecné zásady                       
-------------------                       
                                
   Pokud je v některé části DAMu vyžadován text jako data,
píše se vždy mezi apostrofy, případný apostrof uvnitř textu musí
být zdvojen ( týká se zadávání textů jako operandů instrukcí
ve zdrojových textech a v datech v MONITORu ).         
   V DAMu se na mnoha místech setkáte s tím, že máte zadat
nějakou adresu, číslo, hodnotu nebo text. Obvykle vás k tomu
počítač vyzve nápisem v dialogovém řádku. Zadání je možno
provést několika způsoby.                    
   Předně pokud zadáte prázdnou řádku ( většinou to vyžaduje
dvakrát stisknout 'EOL', protože po prvním stisknutí jen zmizí
nápis, který Vás k zadání vyzývá, a teprve po druhém stisknutí
se vložená řádka zpracuje ), způsobí to ve většině případů
opuštění té funkce, která zadání vyžaduje. Například v MONITORu
při výpisu paměti Vás počítač textem "Enter address" vybízí
k zadání adresy k výpisu. Pokud nyní zadáte prázdnou řádku,
opustíte funkci výpisu paměti a můžete vstoupit do další funkce.
V některých případech zadání prázdné řádky nezpůsobí opuštění
funkce - na tyto případy bude upozorněno při popisu dané funkce.
   Pokud počítač vyžaduje zadání textu ( názvu souboru nebo
zadání návěští ), stačí jednoduše tento text napsat a stisknout
klávesu 'EOL'.                         
   Zadávání adres a různých čísel lze provést ve třech
soustavách - desítkové, šestnáctkové a dvojkové. Desítková čísla
se zapisují způsobem zcela obvyklým - například "10", "1123",
"458000" jsou desítková čísla. Čísla v šestnáctkové soustavě -
- hexadecimální - se zadávají obdobně, použitím šestnáctkových
číslic, ale musí vždy začínat číslicí a končit znakem "H".
Například "1234H", "0C1B0H" jsou hexadecimální čísla. Binární
čísla se zadávají použitím číslic "0", "1" a končí písmenem "B".
"10110100B", "1111011100110001B" jsou binární čísla.      
   Při zadání čísel je možno vždy použít pouze jednoho
z těchto tří způsobů zadávání. Program při zpracování pozná,
kterého z těchto tří způsobů jste použili. Pokud jste při zadání
čísla provedli chybu, nemusí na to ale program vždy přijít.
Pokud například zadáte "60A1", bude programem přečtená hodnota
60, protože zjistí, že dané číslo není hexadecimální ( nekončí
"H" ) a při čtení skončí na prvním znaku, který není dekadickou
číslicí. Pokud program přijde na chybu při zadávání, vypíše
"++ Error in addres ++", čímž Vás požádá o nové zadání.     
   Některé funkce MONITORu vyžadují kromě adresy ještě zadání
dat. Data se již zadávají pouze ve formě hexadecimálního
dvojčíslí ( bez úvodních nul a "H" na konci ) nebo ve formě
textů. Zadání adresy s daty může pak vypadat například takto:
"601CH 00 20 'YOU''RE'0D0D".                  
   Program si při běhu jistým způsobem organizuje paměť.
Podrobnosti o této organizaci budou popsány  ve  zvláštní
kapitole, důležité však je, že všechny části paměti, které jsou
v daném okamžiku nutné ke správnému provozu programu, jsou
jistým způsobem chráněny. Nadále budou označovány jako "chráněné
oblasti".                            
                                

                                
4. Ovládání                           
-----------                           
                                
   Pro umožnění rychlého přecházení mezi jednotlivými částmi
DAMu je ovládání provedeno způsobem "menu", kde si lze zvolit
požadovanou funkci stiskem jediného tlačítka - toho tlačítka,
které označuje první písmeno názvu zvolené funkce. Tato menu se
vypisují do dialogové řádky.                  
   Po spuštění programu se v dialogové řádce objeví hlavní
menu - text "ASSEMBLER-MONITOR-DEBUGGER-QUIT". "QUIT" v tomto
případě znamená opuštění programu a návrat do operačního systému
počítače.                            
                                

                                
4.1. ASSEMBLER                         
--------------                         
                                
   Po spuštění provádí nejprve kontrolu zdrojového textu. Tato
kontrola spočívá v tom, že zjistí, zda jeho systémové proměnné
ukazují na platný zdrojový text. Pokud ano, umožní Vám další
práci s tímto textem. Pokud ne, vytvoří na témže místě nový
( prázdný  )  zdrojový  text.  Pak  vypíše  další  menu:
"EDIT-TRANSLATE-SAVE-CHECK-LOAD-MERGE-QUIT",  přičemž  "QUIT"
znamená návrat do hlavního menu.                
                                

                                
4.1.1. EDIT                           
-----------                           
                                
   Tato část ASSEMBLERu "bdí" nad zdrojovým textem  při
opravách, umožňuje práci i nad více zdrojovými texty současně
uloženými v paměti. Zpracování může být namířeno vždy jen
na jeden zdrojový text, EDIT umožňuje právě přenášení zpracování
z jednoho textu na druhý. Hlavní funkcí je však provádění změn
ve zdrojovém textu pomocí celostránkového editoru.       
                                

                                
4.1.1.1. Vstup do editoru                    
-------------------------                    
                                
   Po spuštění EDITu se v dialogové řádce objeví  text
"Enter label". Pokud nyní zadáte číslo, chápe ho program jako
adresu nového zdrojového textu. Pokud tato adresa ukazuje do
chráněných oblastí, počítač pípne a vypíše znovu "Enter label".
V opačném případě převezme program zdrojový text, který se na
této adrese nachází, pokud se zde zpracovatelný text nenachází,
založí na tomto místě nový zdrojový text. Pak znovu vypíše
"Enter label".                         
   Pokud nezadáte číslo, vstoupíte do celostránkového editoru
tímto způsobem:                         
   Pokud byla zadána prázdná řádka, objeví se Vám zdrojový
text nastavený na začátku.                   
   Pokud bylo zadáno návěští vyskytující se ve zdrojovém
textu, vypíše se Vám zdrojový text počínaje řádkem označeným
tímto návěštím.                         
   Pokud bylo zadáno návěští, které se v textu nevyskytuje,
začnete s editací na samém konci zdrojového textu - objeví se
prázdná obrazovka.                       
   Kurzor pro editaci se vždy objeví v levém horním rohu
obrazovky.                           
                                

                                
4.1.1.2. Ovládání editoru                    
-------------------------                    
                                
   K ovládání editoru je využita celá klávesnice. Tlačítko
stisknuté se shiftem ( nadále je budeme označovat ^'XXX' )
má vždy jiný význam než totéž tlačítko stisknuté samostatně.  
                                
Pro pohyb kurzoru slouží tato tlačítka:             
                                
'<-'  Pohybuje kurzorem v řádce doleva. Pokud se kurzor nalézá
     na prvním znaku na řádce, zůstane stát.        
                                
'->'  Pohybuje kurzorem v řádce doprava. Pokud se kurzor
     nalézá na posledním znaku na řádce, zůstane stát.   
                                
'HOME' Nastaví kurzor na levý okraj řádky.           
                                
'END'  Nastaví kurzor za poslední nemezerový znak na řádce,
     pokud je řádka prázdná, pak na její druhou pozici.   
                                
^'<-'  Pohybuje kurzorem po řádkách nahoru. Pokud se kurzor
     nachází na první řádce na obrazovce, posune se text
     na obrazovce o patnáct řádek dolů ( odstránkuje se )
     a kurzor se objeví  ve  spodní  části  obrazovky
     ( ne na nejspodnější řádce, ale na té, na kterou se měl
     posunout ). Pokud se kurzor nachází na první řádce
     zdrojového textu, vypíše se sice obrazovka znovu, ale
     kurzor zůstane na původním místě.           
                                
^'->'  Pohybuje kurzorem po řádkách dolů. Pokud se kurzor
     nachází na poslední řádce obrazovky, posune se text
     na obrazovce o patnáct řádek nahoru a kurzor se objeví
     v horní řádce obrazovky. Pokud se kurzor nachází
     na poslední řádce zdrojového textu, nestane se nic.  
                                
^'|<-' Posune kurzor o patnáct řádek nahoru ( pokud je ale
     kurzor méně než patnáct řádek od začátku zdrojového
     textu, pak jej posune jen na jeho první řádek )
     a odstránkuje.                     
                                
^'->|' Posune kurzor o patnáct řádek dolů ( ale opět maximálně
     na konec zdrojového textu ) a odstránkuje.       
                                
^'HOME' Nastaví kurzor na první řádku zdrojového textu.     
                                
^'END' Nastaví kurzor na poslední řádku zdrojového  textu
     ( objeví se prázdná obrazovka s kurzorem v levém horním
     rohu ).                        
                                
'EOL'  Nastaví kurzor na první znak následující řádky. Pokud je
     zapnut vkládací režim, pak před následující řádku vloží
     prázdnou řádku a nastaví kurzor na její začátek.    
                                
Změny obsahu řádek umožňují tato tlačítka:           
                                
    Všechna znaková tlačítka na klávesnici způsobí vypsání
     znaku na pozici kurzoru a posunutí kurzoru o znak
     doprava.                        
    Klíčové klávesy 'K0' - 'K11', ^'K0' - ^'K11' lze
     používat stejně jako v operačním systému ( nadefinování
     obsahu pomocí klávesy 'WRK', samostatné  stisknutí
     znamená výpis nadefinované hodnoty ).         
                                
'DEL'  Smaže znak, pod kterým stojí kurzor, a zbytek řádky
     posune o znak doleva.                 
                                
'INS'  V místě kurzoru vloží mezeru, zbytek řádky se posune
     o znak doprava.                    
                                
'CLR'  Smaže řádku a nastaví kurzor na její začátek.      
                                
^'CLR' Smaže zbytek řádky od kurzoru doprava.         
                                
'RCL'  Obnovuje původní obsah řádky ( původní znamená ten,
     který byl v řádce zapsán těsně před tím, než se na ní
     ocitl kurzor, nebo těsně před tím, než byl definován
     začátek či konec bloku ).              
                                
'WRK'  Slouží k nadefinování obsahu klíčových kláves.     
                                
^'WRK' Posunuje znak, pod kterým se nachází kurzor, o jednu
     pozici dopředu v ASCII-tabulce.            
                                
K práci s textem dále slouží tato tlačítka:           
                                
'|<-'  Definuje začátek bloku. Řádka, na které stojí kurzor, se
     stává první řádkou bloku.               
                                
'->|'  Definuje konec bloku. Řádka, na které stojí kurzor, se
     stává poslední řádkou bloku.              
                                
    Pokud je v editoru nadefinován blok, rozsvítí se červená
     LED-dioda na klávesnici. Pokud tato dioda  svítí,
     zůstává blok nadefinován. Blok obsahuje vždy pouze celé
     řádky.                         
                                
^'DEL' Pokud je nadefinován blok, smaže jej a přesune kurzor
     na první řádku za smazaným blokem.           
    Pokud není nadefinován blok, smaže řádku, na které stojí
     kurzor.                        
                                
'C-D'  Kopíruje nadefinovaný blok před řádku, na které stojí
     kurzor. Pak přesune kurzor na začátek této kopie. Tato
     funkce je u delších zdrojových textů značně časově
     náročná.                        
                                
^'RCL' Vypisuje nadefinovaný blok na tiskárnu. Výpis lze mezi
     jednotlivými řádky zastavit stiskem klávesy 'STOP'.  
                                
^'INS' Zapíná a vypíná vkládací režim. Při zapnutí se před
     řádku, na které stojí kurzor, vloží jedna prázdná
     řádka a kurzor se přesune na tuto prázdnou řádku. Pak
     se po každém stisku 'EOL' vytvoří za zadanou řádkou
     jedna prázdná řádka a na ni se přesune kurzor.     
                                
^'C-D' Slouží k opuštění editoru, k přemístění kurzoru podle
     zadaného návěští a ke změnám zdrojového textu. Po
     stisknutí této klávesy se smaže obrazovka a kurzor se
     objeví v jejím levém dolním rohu. Zadáním prázdné řádky
     opustíte editor a vrátíte se do menu ASSEMBLERu, jinak
     lze postupovat stejně jako při vstupu do editoru
     ( zadat návěští nebo adresu zdrojového textu ).    
                                
Poznámky k editaci:                       
   Řádky zdrojového textu se do textu zařazují až v okamžiku,
kdy kurzor opouští řádku, když je na řádce definován blok,
nebo když je prováděna bloková operace ( k zařazení nedochází
při stisku kláves sloužících k změnám obsahu řádky a při stisku
kláves pro pohyb kurzoru, které neznamenají opuštění řádku ).  
Pokud řádku v takovém případě nelze zařadit, protože neodpovídá
její syntaxe, pak se nepokračuje v plnění funkce klávesy,
počítač pípne a nastaví kurzor na místo, kde byla nalezena
chyba.                             
   Pokud při zařazení řádky do zdrojového textu dojde ke změně
jeho délky, zruší se definice bloku ( i pokud je nadefinován jen
jeho začátek či konec ). To může způsobit například "záhadnou"
ztrátu funkce klávesy ^'DEL', protože pokud máte definován blok,
můžete udělat změny v řádce, aniž by se blok zrušil, protože
řádka dosud nebyla zařazena do textu. Po stisku ^'DEL' se
zjistí, že je nadefinován blok, takže se provede zařazení řádky
do textu ( kurzor při této operaci opouští řádku ), po zařazení
ale blok definován není ( změnila se délka zdrojového textu ),
takže se smazání bloku neprovede ( neprovede se vlastně vůbec
nic ).                             
                                
   Může se stát, že zdrojový text je příliš dlouhý a přetekl
by do chráněných oblastí. Tomu se editor brání tímto způsobem:
Pokud chcete kopírovat příliš dlouhý blok, ( klávesou 'C-D' ),
počítač pípne a neprovede se nic ( blok zůstane nadefinován ).
Pokud by Vámi opravený řádek prodloužil text do chráněných
oblastí, počítač pípne a v řádku se objeví jeho původní obsah
( jako po stisku klávesy 'RCL' ). Pokud chcete vkládat řádku
( tato operace prodlužuje text o jeden byte ) a text by se
nevešel, řádka se jednoduše nevloží. Ve všech těchto případech
se také samozřejmě nepokračuje ve vykonávání funkce stisknuté
klávesy.                            
   Pokud stisknete klávesy určené pro práci s blokem, aniž by
byl nadefinován blok, neprovede se nic.             
                                

                                
4.1.1.3. Syntaktická pravidla                  
-----------------------------                  
                                
   V této kapitole se budeme věnovat popisu syntaxe zdrojového
textu, která souvisí s editací i překladem.           
   DAM provádí syntaktickou kontrolu ve třech fázích.     
   První fáze probíhá v okamžiku, kdy je k programu připojován
zdrojový text z paměti. Tato fáze probíhá bez vnějších efektů
a jejím důsledkem v případě chyby je, že se text "smaže"
( v této fázi se kontroluje, zda je editor schopen tento text
zpracovávat ).                         
   Druhá fáze probíhá během práce s editorem. Kontrola se
provádí v okamžiku, kdy je řádka zařazována do zdrojového textu.
V případě chyby je na to uživatel vždy upozorněn, takže se
nemůže stát, že by se obsah řádky v textu neshodoval s obsahem
řádky na obrazovce ( pokud by k tomu mělo dojít, editor nepovolí
opustit řádku kurzorem, nelze ani opustit editor ).       
   Třetí fáze probíhá v době překladu. Spočívá v kontrole
zápisu výrazu. V případě chyby se vypisuje chybové hlášení
a provádí se návrat do editoru s vyznačením řádky, ve které
k chybě došlo.                         
                                
   Řádka zdrojového textu může být pouze v jednom z těchto
dvou tvarů:                           
                                
1. komentářová řádka                      
   "; komentář........"                    
   Středník musí být prvním znakem na řádce, obsah zbytku
řádky může být libovolný.                    
                                
2. příkazová řádka                       
   "<návěští> <operace> <operandy>"              
   <návěští> se na řádce nemusí vyskytovat, pokud ale je
uvedeno, musí začínat na prvním znaku řádky. Začínat musí velkým
písmenem nebo znakem '@' ( "zavináč" ), ve zbytku se mohou
vyskytovat velká písmena, číslice a znaky '!', '"', '#', '$',
'%', '&', '_', '@'. Maximální povolená délka návěští je osm
znaků.                             
   <operace> je  jedna  z  instrukcí  8080  nebo  jedna
z pseudoinstrukcí, jejichž výčet bude uveden níže. V řádce musí
být uvedena vždy a musí být oddělena od návěští či od začátku
řádky alespoň jednou mezerou.                  
   <operandy> musí odpovídat použité operaci. Nemusí již být
od operace odděleny mezerou.                  
   V příkazové řádce není povoleno psát komentáře.      
                                
   U některých instrukcí a pseudoinstrukcí je jako jeden
z operandů aritmetický výraz. Hodnota  výrazu  se  počítá
v šestnáctibitové celočíselné aritmetice bez znaménka, jeho
zápis se řídí těmito pravidly:                 
                                
   Jako operandy výrazu je možno používat návěští, čísla,
texty a výrazy v závorkách.                   
   Z textů uvedených ve výrazu se uchovávají  maximálně
poslední dva znaky ( v případě jednoznakového textu  jde
o ASCII-hodnotu znaku, u více znaků se znaky posunují vždy o osm
bitů ).                             
   Závorky jsou povoleny do pěti úrovní.           
   Za každým operandem lze uvést libovolné množství unárních
operátorů, které bezprostředně upravují hodnotu tohoto operandu.
   Unární operátory jsou:                   
   '`' ( ^'@' ) znamená negaci ( pokud je hodnota operandu
různá od nuly je výsledkem nula, pokud je operand nulový, je
výsledkem jednička ).                      
                                
   '\' znamená prohození horního a dolního byte operandu
( vhodné například pokud je třeba dostat do jednoduchého
registru horní část nějaké adresy ).              
   S operandy je možno provádět tyto operace:         
   Sčítání - znaménkem '+'                  
   Odčítání - znaménkem '-'                  
   Násobení - znaménkem '*'                  
   Na začátku výrazu lze psát unární minus. Vyčíslení pak
probíhá tak, jako by před tímto znaménkem byla ještě nula.   
   Výpočet výrazu s těmito operátory probíhá běžně známým
způsobem zleva doprava ( násobení má vyšší prioritu ).     
   Výraz se může skládat ze dvou výrazů oddělených znaménkem
'=' nebo '<'. Při vyčíslování se výrazu přiřadí  hodnota
pravdivosti tohoto predikátu ( tj. hodnotou výrazu "12=12" je 1,
hodnotou výrazu "64<20" je 0 ). Výrazy typu A=B=C nejsou
povoleny. Tento způsob lze použít například při podmíněném
překladu ( je možno provádět i další logické operace, např.
logický součin operací '*', součet '+', dosažení logické hodnoty
pomocí dvojité negace ).                    
                                

                                
4.1.1.4. Pseudoinstrukce                    
------------------------                    
                                
   Úmluva: <výraz> znamená libovolný aritmetický výraz.    
       <výrazx> znamená výraz, ve kterém se  všechna
uvedená návěští vyskytují na předchozích řádkách ve zdrojovém
textu ( vyčíslení tohoto výrazu se provádí již při prvním
průchodu překladače a je nutné aby všechna uvedená návěští byla
definována ).                          
                                
   Překladač zná všechny obvyklé pseudoinstrukce, k dosažení
speciálních funkcí byly zavedeny i některé nové. U žádné
z pseudoinstrukcí není uvedení <návěští> povinné.        
                                
"ORG"                              
   Syntaxe "<návěští> ORG <výrazx>"              
   Pokud je návěští uvedeno, nabývá hodnoty minulého čítače
instrukcí ( například "A ORG A-1" způsobí při překladu návrat
o jeden byte zpět ).                      
   Pseudoinstrukce způsobí přenos překladu na adresu určenou
výrazem. Pokud není  na  začátku  zdrojového  textu  tato
pseudoinstrukce uvedena, provádí se překlad od adresy 6000H.  
                                
"EQU"                              
   Syntaxe "<návěští> EQU <výrazx>"              
   Pokud návěští není uvedeno, neprovede se nic ( není ani
vyčíslována hodnota výrazu ).                  
   Návěští se přiřadí hodnota výrazu.             
                                
"DS"                              
   Syntaxe "<návěští> DS <výrazx>"              
   Vyhradí v paměti počet byte odpovídající hodnotě výrazu,
aniž by do paměti zasahoval ( lze tedy vyhrazovat i v chráněných
oblastech ). Při překladu na magnetofon generuje odpovídající
počet nul.                           
                                
"DW"                              
   Syntaxe "<návěští> DW <výraz>, ... ,<výraz>"        
   Je generována posloupnost dvoubyte v intel-notaci ( nižší
byte je první ) s hodnotami výrazů.               
                                
"DB"                              
   Syntaxe "<návěští> DB <výraz>, ... ,<výraz>"        
   Je generována posloupnost byte s hodnotami výrazů ( ukládá
se nižší byte výsledku ). Neumožňuje zadání znakových řetězců,
k této funkci je nutno použít pseudoinstrukci "DM" nebo "DT".  
                                
"DM"                              
   Syntaxe "<návěští> DM <posloupnost byte>"         
   Umožňuje přímé zadání textových řetězců a hexadecimálních
kódů jako u příkazu "SUB" v operačním systému.         
                                
"DT"                              
   Syntaxe "<návěští> DT <text>, ... ,<text>         
   Umožňuje zadání textových řetězců, jejichž poslední znak má
nastavený nejvyšší bit. Texty musí být zapsány standardním
způsobem, tedy mezi apostrofy a musí obsahovat alespoň jeden
znak.                              
                                
"FILE"                             
   Tato pseudoinstrukce se používá k označení začátku bloku
při překladu na magnetofon. Pokud se neprovádí překlad na
magnetofon, je ignorována. Slouží k zadání způsobu ukládání
bloku co se týče jeho začátku:                 
   Syntaxe "<návěští> FILE <číslo>,<název>"          
   Požádá o puštění magnetofonu, pak generuje hlavičku bloku,
která obsahuje uvedené číslo a název ( místo čísla lze napsat
aritmetický výraz, ten ale nesmí začínat písmeny 'N' ani 'H' ).
Počáteční adresa generovaného bloku je dána čítačem instrukcí v
okamžiku zpracování pseudoinstrukce, tedy je nutné nejprve
uvádět "ORG", pak teprve definovat blok pomocí "FILE".     
   Syntaxe "<návěští> FILE H"                 
   Požádá o puštění mgf., ale negeneruje hlavičku bloku.   
   Syntaxe "<návěští> FILE N"                 
   Generuje bezhlavičkový blok, aniž  požádá  o  puštění
magnetofonu. Lze použít například pokud zavaděč nevyžaduje
mezeru mezi svým koncem a začátkem zaváděného bloku.      
                                
"EOF"                              
   Slouží k označení konce bloku při překladu na magnetofon.
Pokud se neprovádí překlad  na  magnetofon,  je  i  tato
pseudoinstrukce ignorována.                   
   Syntaxe "<návěští> EOF"                  
   Ukládá blok včetně kontrolního součtu na konci ( kontrolní
součet je počítán způsobem běžným pro PMD ).          
   Syntaxe "<návěští> EOF -"                 
   Ukládá blok bez kontrolního součtu.            
                                
"ASM"                              
   Syntaxe "<návěští> ASM <výrazx>"              
   Pokud je hodnota výrazu nenulová, pokračuje dále v překladu
normálním způsobem. Pokud je hodnota výrazu nulová, ignoruje
následující řádky až do další pseudoinstrukce "ASM" nebo do
konce zdrojového textu.                     
   Zařazení návěští do tabulky se řídí tím, jestli byl překlad
povolen na minulé řádce.                    
                                
   Například u textu    ASM 1               
            NAV0 ASM 0               
            NAV1 ASM 1               
                                
   se do tabulky zařadí návěští NAV0, návěští NAV1 bude
ignorováno.                           
                                

                                
4.1.2 TRANSLATE                         
---------------                         
                                
   Tato část ASSEMBLERu provádí překlad zdrojového textu.
Vyžádá si zadání způsobu překladu a případně další údaje. Pokud
při překladu nalezne chybu, oznámí ji a pak přejde do editoru
tak, že se kurzor nachází na řádce, na které došlo k chybě.
Pokud překlad proběhne dobře, vrátí se do menu ASSEMBLERu nebo
přímo spustí přeložený program.                 
                                

                                
4.1.2.1 Spuštění překladu                    
-------------------------                    
                                
   Po vstupu do této části se v dialogové řádce objeví text
"Enter options" a program očekává zadání čísla  kombinace
podmínek překladu. Toto číslo se sestavuje sečtením čísel
jednotlivých podmínek ( 1,2,4,8 ).               
                                
   Po zadání čísla 0 se provede normální překlad do paměti.
Během prvního průchodu překladu se na obrazovku vypisují návěští
a jejich hodnoty v tom pořadí, v jakém se nacházejí ve zdrojovém
textu. Pseudoinstrukce týkající se překladu na magnetofon jsou
ignorovány.                           
                                
   Podmínka s číslem 1 Vám umožní určit si místo v paměti, na
kterém se během překladu bude ukládat tabulka návěští ( toto
zadání si program vyžádá automaticky, pokud tabulku nelze
umístit na implicitní adresu - těsně za zdrojový text ). Vypíše
se "Enter table address" a program počká na zadání adresy. Pokud
vložená adresa ukazuje do chráněných oblastí, program požádá
o nové zadání.                         
                                
   Podmínka s číslem 2 způsobuje překlad do jiných částí
paměti, než je určeno pseudoinstrukcemi "ORG". Vypíše se "Enter
start address" a program počká na zadání počáteční adresy pro
ukládání dat. Zadanou  adresu  program  nekontroluje,  ale
generování kódu do chráněných oblastí není umožněno jinými
kontrolami. Pak se vypíše "Enter run label" a program čeká na
zadání návěští, od kterého se pak má přeložený program po
přenesení na správnou  adresu  spustit.  Lze  také  zadat
pseudonávěští "DAM" či "OS", která způsobí skok do DAMu či
operačního systému, pokud nechcete spustit přeložený program.
Pokud se ve zdrojovém textu návěští "DAM" či "OS" vyskytují,
mají při zadání přednost pseudonávěští. Pokud zadáte návěští,
které se ve zdrojovém textu nevyskytuje nebo pokud zadáte
prázdnou řádku, provede se pouze překlad a program zůstává na
tom místě, kam byl přeložen. Během překladu se pak u každé
pseudoinstrukce "ORG" vypisuje hodnota, kam je následující blok
adresován a vedle adresa, na které je skutečně uložen ( tento
výpis se neprovádí, pokud je tabulka návěští nebo generovaný kód
v obrazovce ). Po skončení překladu, pokud bylo správně zadáno
startovní návěští, se celý blok vygenerovaného kódu jako jeden
kus přenese na adresu určenou prvním generovaným kódem. Přenos
se provádí směrem od nižších adres k vyšším. Po skončení přenosu
se spustí program podle zadaného návěští. Hodnota ukazatele
zásobníku po skončení přenosu není definována ( zůstává na tom
místě, kde ho měl DAM ).                    
                                
   Podmínka s číslem 4 ruší výpis hodnot návěští během prvního
průchodu překladu ( tento výpis je zrušen automaticky, pokud
máte tabulku návěští v obrazovce ).               
                                
   Podmínka s číslem 8 zapíná překlad na magnetofon. Pokud
zapnete tuto podmínku společně s podmínkou 2, je podmínka 2
ignorována ( nemá význam ). Během prvního průchodu překladu se
založí všechny bloky definované pseudoinstrukcemi "FILE" a "EOF"
( může jich být maximálně 16 ), během druhého průchodu se obsah
těchto bloků místo ukládání do paměti nahraje na magnetofon.
Všechny instrukce mimo specifikované bloky se překládají, ale
nikde se neukládají.                      
                                
   Překlad lze kdykoli zastavit stiskem klávesy "STOP". Pak se
vypíše  "Press 'EOL' to continue, 'Q' to quit"  do  dialogové
řádky. Po stisku 'EOL' se pokračuje v překladu, po stisku 'Q' je
překlad zrušen a provede se návrat do menu ASSEMBLERu.     
                                

                                
4.1.2.2. Chyby při překladu                   
---------------------------                   
                                
   Během překladu se stále kontroluje, zda nejsou přepisovány
chráněné úseky paměti a zda lze zdrojový text správně přeložit.
Pokud dojde k chybě, počítač pípne a v dialogové řádce se objeví
chybové hlášení. Po stisku libovolného tlačítka pak program
přejde do editoru a kurzor se objeví na řádce, na níž k chybě
došlo. Nastat mohou tyto chyby:                 
                                
"++ Memory overflow ++"                     
   Text obsahuje více návěští než se jich vejde do prostoru
pro tabulku. V tomto případě je vhodné překládat nadále s
tabulkou návěští na jiném místě v paměti, nejlépe v obrazovce. 
                                
"++ Bad org ++"                         
   Překládané instrukce nebo data jsou směrována do chráněných
oblastí. Změňte pseudoinstrukce ORG nebo překládejte s podmínkou
2 do dostatečně velkého prostoru ( například do obrazovky ).  
                                
"++ Dual label ++"                       
   Návěští, kterým je řádek označen, se v textu vyskytuje
dvakrát nebo vícekrát.                     
                                
"++ Missing label ++"                      
   Některé z návěští ve výrazu se v textu nevyskytuje,
popřípadě se nevyskytuje před tímto řádkem ( u některých
pseudoinstrukcí ).                       
                                
"++ Syntax error ++"                      
   Chybně syntakticky zapsaný výraz nebo chybně syntakticky
zapsané operandy pseudoinstrukce.                
                                
"++ Error in data ++"                      
   Chybně zapsaná data u pseudoinstrukce "DM" nebo "DT".   
                                
"++ File error ++"                       
   U "EOF"   - nebyl deklarován soubor pomocí "FILE".    
   U "FILE"  - minulý soubor nebyl uzavřen pomocí "EOF".  
         - bylo založeno více než šestnáct souborů.   
   Konec textu - poslední soubor nebyl uzavřen pomocí "EOF". 
                                
"++ No file ++"                         
   Soubor mezi "FILE" a "EOF" je prázdný, a proto jej nelze
nahrát.                             
                                

                                
4.1.3. SAVE                           
-----------                           
                                
   Pomocí této funkce lze uložit vytvořený zdrojový text na
magnetofonovou pásku. Po spuštění vypíše do dialogové řádky
výzvu "Enter name" a očekává zadání jména, pod jakým má být
zdrojový text na pásce uložen. Po zadání jména vypíše "Enter
segment number" a očekává zadání čísla, pod kterým má být text
uložen. Pak vypíše "Start tape, then press any key" a po stisku
libovolného tlačítka vypíše do dialogové řádky obsah hlavičky
( číslo, typ a název nahrávaného bloku stejným způsobem, jakým
se v operačním systému vypisuje obsah hlavičky u příkazu
"MGLD" ) a nahraje text na magnetofon ( po stisku tlačítka
nenechává mezeru jako operační systém u příkazu "MGSV", tuto
mezeru je nutno vyrobit "ručně" ). Po skončení nahrávání pípne
a vypíše "++ Mg stop! ++" a po stisku libovolného tlačítka se
vrátí do menu ASSEMBLERu.                    
                                

                                
4.1.4. CHECK                          
------------                          
                                
   Slouží ke kontrole záznamů na magnetofonové pásce ( nemusí
jít jen o zdrojové texty - funguje stejně jako "MGEND" v
operačním systému ). Po spuštění vypíše do dialogové řádky
"Enter segment number" a očekává zadání čísla bloku, který má
kontrolovat. Pak očekává hlavičku souboru na magnetofonu. Když
ji nahraje, vypíše její obsah do dialogové řádky. Pokud se její
číslo shoduje se zadaným, zkontroluje kontrolní součet a pokud
ten je v pořádku, pípne a vrátí se do menu ASSEMBLERu. Pokud je
kontrolní součet kontrolovaného záznamu chybný, pípne, vypíše
"++ File error ++" a po stisku libovolného tlačítka se vrátí do
menu ASSEMBLERu. Když se číslo v přečtené hlavičce neshoduje se
zadaným, pípne a očekává další hlavičku ( obsah  záznamu
nekontroluje ). Funkci lze kdykoli přerušit stiskem klávesy
'STOP'.                             
                                

                                
4.1.5. LOAD                           
-----------                           
                                
   Slouží k nahrání zdrojového textu z magnetofonu místo
stávajícího zdrojového textu v paměti ( tedy vždy místo toho
textu, který je zrovna zpracováván - lze použít, pokud je třeba
dostat do paměti více než jeden zdrojový text ). Obsluhuje se
stejně  jako "CHECK", pouze  po  nahrání  hlavičky  navíc
kontroluje, zda se nahrávaný text na dané místo do paměti vejde.
V případě, že by se text nevešel, okamžitě po nahrání hlavičky
vypíše "++ Memory overflow ++" a po stisku libovolné klávesy se
vrátí do menu ASSEMBLERu. V takovém případě zůstane v paměti
původní zdrojový text. Pokud se záznam nahraje s chybou, vypíše
se "++ File error ++" a text se z paměti vymaže ( nahradí se
prázdným textem ). Funkci lze kdykoli přerušit stiskem klávesy
'STOP'. Pokud nahrávání přerušíte dříve, než  se  nahraje
požadovaná hlavička, zůstane v paměti původní zdrojový text.
Pokud nahrávání přerušíte během nahrávání záznamu, text se z
paměti vymaže.                         
                                

                                
4.1.6. MERGE                          
------------                          
                                
   Tato funkce je shodná s funkci "LOAD", pouze zdrojový text
z magnetofonu nahrává těsně za poslední řádek stávajícího
zdrojového textu ( připojí nový zdrojový text  na  konec
starého ). Pokud dojde k chybě při  nahrávání  (  chyba
v kontrolním součtu nebo stisk klávesy 'STOP' ), smaže pouze
nahranou část, původní zdrojový text v paměti zůstane.     
                                

                                
4.2. MONITOR                          
------------                          
                                
   Vypisuje menu "EDIT-FIND-LIST-DISASSEMBLER-QUIT". "QUIT"
v tomto případě znamená návrat do hlavního menu.        
                                

                                
4.2.1. EDIT                           
-----------                           
                                
   Slouží k opravám a prohlížení obsahu paměti ( kombinace
příkazů "MEM" a "SUB" v operačním systému ). Po spuštění vypíše
"Enter address & data" a očekává zadání. Pokud zadáte pouze
adresu, zobrazí do dialogového řádku opět tuto adresu a za ní
dvanáct byte obsahu  paměti  od  této  adresy  v  podobě
hexadecimálních dvojčíslí. Zadáte-li adresu i data, zapíše
zadaná data do paměti a zobrazí následující adresu ( tentokrát
bez obsahu paměti ). Data je  možno  zadávat  v  podobě
hexadecimálních dvojčíslí ( mezery mezi těmito dvojčíslími
nejsou povinné ) nebo textů ( uzavřených mezi apostrofy,
apostrof v textu je nutno psát dvakrát za sebou ). Pokud v
zadání dat uděláte chybu, počítač pípne a vypíše "++ Error in
data ++". V tomto případě se data do paměti nezapíší. Zadání lze
opravit např. po stisku klávesy 'RCL'.             
                                

                                
4.2.2. FIND                           
-----------                           
                                
   Slouží k vyhledávání zadané posloupnosti dat v paměti. Po
spuštění vypíše "Enter address & data" a očekává zadání ve
stejné podobě jako "EDIT". Pak vyhledává vložená data v paměti
počínaje zadanou adresou. Pokud zadáte adresu, ale nezadáte
data, vyžádá si zadání znova. Pak se do dialogové řádky vypíše
text "Press 'STOP'" a program začne vyhledávání. Pokud při
vyhledávání zadanou posloupnost nalezne, vypíše adresu prvního
byte této posloupnosti na obrazovku a pokračuje ve vyhledávání.
Vyhledávání pokračuje v paměti stále dokola, je nutno ho
zastavit stiskem klávesy 'STOP'. Pak požádá o nové zadání adresy
a dat.                             
                                

                                
4.2.3. LIST                           
-----------                           
                                
   Slouží k výpisu obsahu paměti obdobně jako příkaz "DUMP" v
operačním systému. Vypíše do dialogové řádky text  "Enter
address" a očekává zadání počáteční adresy pro výpis. Potom
vypisuje obsah paměti tak, že na řádce  je  vždy  vlevo
hexadecimální adresa, následuje osm byte nejprve v podobě
hexadecimálních dvojčíslí a pak ve znakové formě ( znaky jsou z
obou stran ohraničeny vykřičníky, netisknutelné znaky jsou
nahrazeny tečkami ). Výpis lze kdykoli zastavit stiskem klávesy
"STOP". Po zastavení se v dialogové řádce objeví následující
adresa, takže stiskem klávesy 'EOL' lze kdykoli ve výpisu
pokračovat, popřípadě zadat novou adresu.            
                                

                                
4.2.4. DISASSEMBLER                       
-------------------                       
                                
   Slouží k výpisu obsahu paměti v podobě zpětného překladu do
strojových instrukcí mikroprocesoru 8080. Ovládá se zcela stejně
jako funkce "LIST". Výpis vypadá tak, že na řádce je vždy adresa
příslušné instrukce, za ní hexadecimální výpis této instrukce v
její délce a výpis mnemoniky ( například "4035 C3 22 31 JMP
3122" ). Kódy, které nejsou instrukcemi, se vypisují shodně s
definicí assembleru pomocí pseudoinstrukce "DM".        
                                

                                
4.3. DEBUGGER                          
-------------                          
                                
   Po spuštění této části programu se smaže obrazovka a vypíše
se Vám "čelní panel". Pak se v dialogové řádce vypíše text
"Enter command" a program čeká na Vaše příkazy.         
                                

                                
4.3.1. Čelní panel                       
------------------                       
                                
   V horní části obrazovky se vypisuje "okénko" do paměti,
celkem 64 byte vypsaných stejným způsobem, jakým vypisuje "LIST"
v MONITORu. Výpis okénka může být také vypnut, pak zůstává horní
část obrazovky prázdná.                     
   Pod okénkem jsou vypsány obsahy jednotlivých dvojregistrů,
vždy vlevo je název dvojregistru, za ním znak '=' a pak
hexadecimální výpis obsahu dvojregistru. Následuje tentýž obsah
vypsaný ve dvojkové soustavě a pak dvojice znakových ekvivalentů
obsahu. Pak následuje šipka "->" a hexadecimální a znakový výpis
toho byte paměti, na který dvojregistr ukazuje.         
   Pod obsahy registrů je zobrazeno osm nejbližších položek na
zásobníku ( ve tvaru "SP -> XXXX ..." ), přičemž položka nejvíce
vlevo se právě nachází na vrcholu zásobníku.          
   Pod výpisem zásobníku se vypíše disassembler instrukce, na
kterou právě ukazuje registr PC ( tato instrukce právě má být
simulována ).                          
   Pohled na čelní panel ukazuje obrázek v příloze.      
                                

                                
4.3.2. Ovládání                         
---------------                         
                                
   Příkaz DEBUGGERu se zadává vždy stiskem jednoho tlačítka,
když je v dialogové řádce vypsán text "Enter command".     
                                

                                
4.3.2.1. Zadávání obsahu registrů                
---------------------------------                
                                
   Obsahy registrů lze změnit stiskem počátečního písmene
daného dvojregistru ( 'A' pro AF, 'P' pro PC atd.. ). Pak se
v dialogové řádce objeví text "Enter XX", kde "XX" je název
daného dvojregistru, a program čeká na zadání nového obsahu.
Stejným způsobem lze měnit i polohu "okénka" v paměti - klávesou
'W'. Pokud zadáte prázdný řádek, obsah registru se nezmění.   
                                

                                
4.3.2.2. Zapínání a vypínání výpisu okénka           
------------------------------------------           
                                
   Výpis okénka lze zapnout či vypnout stiskem klávesy 'V'.
Když je výpis okénka zapnut, je práce s DEBUGGERem pomalejší,
protože objem vypisované informace při výpisu čelního panelu je
přibližně dvakrát větší.                    
                                

                                
4.3.2.3. Krokování jednotlivých instrukcí            
-----------------------------------------            
                                
   Po stisku klávesy 'EOL' se  provede  simulace  jedné
instrukce, a to té, na kterou před stiskem klávesy ukazoval
registr PC a která byla vypsána ve spodní části obrazovky. Pak
se registr PC automaticky posune na další instrukci.      
   Stiskem klávesy 'C' lze dosáhnout téhož efektu jako stiskem
klávesy 'EOL', pouze s tím rozdílem, že při simulaci instrukcí
volání podprogramu ( "CALL", "RST" ) se tento podprogram provede
v reálném čase.                         
   Pokud má být krokován kód, který není instrukcí, simulace
se neprovede, počítač pípne a v dialogové řádce se vypíše text
"++ Bad code ++".                        
                                

                                
4.3.2.4. Krokování delších programů               
-----------------------------------               
                                
   Chcete-li krokovat více instrukcí ( například se chcete
přenést na konec cyklu nebo nechat program krokovat do určité
adresy ) je možné postupovat podle této tabulky:        
                                
    ------------------------------------------------    
    | simulace         | rychlá | pomalá |    
    ------------------------------------------------    
    | do zadané adresy     |  'Y'  |  'R'  |    
    | do následující instrukce |  'X'  |  'O'  |    
    | do návratové adresy   |  'Z'  |  'F'  |    
    ------------------------------------------------    
                                
   Po stisku kláves pro simulaci do zadané adresy se vypíše do
dialogové řádky "Enter break" a program čeká na zadání adresy,
na které má simulace skončit. Po zadání adresy  rozběhne
simulaci. Ostatní druhy simulace se rozbíhají okamžitě.     
   Simulaci do následující instrukce lze výhodně použít při
průchodu cyklem. Jako adresu skončení simulace chápe adresu
instrukce následující za tou, na kterou ukazuje PC.       
   Simulace do návratové adresy chápe jako koncovou adresu
položku na vrcholu zásobníku v okamžiku začátku simulace.    
   Pomalá simulace znamená, že po simulaci každé instrukce se
vypisuje čelní panel.                      
   Rychlá simulace znamená, že čelní panel se během simulace
nevypisuje, při započetí simulace se smaže obrazovka ( toto
mazání lze vypnout - viz systémový popis programu ).      
   Během simulace je  v  dialogové  řádce  vypsán  text
"Press 'STOP'". Simulaci lze kdykoli přerušit stiskem klávesy
'STOP' ( pokud není zrovna prováděn podprogram v reálném čase ).
   Stisknete-li některou z uvedených kláves bez  shiftu,
probíhá simulace stejně jako cyklické mačkání klávesy 'EOL'. Při
stisku uvedených kláves se shiftem se provádí volané podprogramy
v reálném čase.                         
                                

                                
4.3.2.5. Volání podprogramů, spouštění programů         
-----------------------------------------------         
                                
   Po stisku klávesy 'U' se provede volání podprogramu, jehož
adresa je v PC, s nastavenými obsahy registrů. Návrat z tohoto
podprogramu zpět do DEBUGGERu se provádí instrukcí "RET".    
   Po stisku klávesy 'G' se provede skok do programu, jehož
adresa je v PC, s nastavenými obsahy registrů. Návrat je nutno
provést jiným způsobem, protože v tomto případě se návratová
adresa na zásobník neukládá.                  
                                

                                
4.3.2.6. Opuštění DEBUGGERu                   
---------------------------                   
                                
   DEBUGGER lze opustit stiskem klavesy 'Q'. Po stisku této
klávesy se smaže obrazovka a program se vrátí do hlavního menu. 
                                

                                
4.4. Tisková funkce                       
-------------------                       
                                
   V této kapitole bude popsáno, jakým způsobem lze nasměrovat
výpis na tiskárnu ( předpokládá se, že tuto tiskárnu máte již
připojenu - připojení tiskárny bude věnována pozornost ve
zvláštní kapitole ).                      
   Pokud potřebujete nějakým způsobem ovládat výpisové funkce,
musíte se nejprve dostat do situace, kdy je v dialogové řádce
vypsán text DAMu a program čeká na stisk klávesy ( například
v kterémkoli menu nebo před zadáním adres, ... ). Pokud v této
situaci stisknete klávesu 'C-D', rozsvítí se červená LED-dioda
na klávesnici a program čeká na Vaše zadání tiskových funkcí.  
                                
   Tiskové funkce se přepínají klávesami 'K0', 'K1', 'K2',
stisk jiných kláves způsobí stejnou akci, jako byste předtím
klávesu 'C-D' nestiskli.                    
   Pokud klíčové klávesy stisknete bez shiftu, znamená to
zapnutí dané funkce, stisk se shiftem danou funkci odpojuje.  
                                
   'K0' zapíná a vypíná výpis na obrazovku. Po nahrání je
tento výpis zapnut.                       
   'K1' zapíná a vypíná výstup výpisu na tiskárnu. Po nahrání
je tento výpis vypnut.                     
   'K2' zapíná a vypíná stránkování při výpisu na tiskárnu.
Po zapnutí se vždy odstránkuje, dříve než je vypsána první
řádka výpisu. Po nahrání je stránkování vypnuto.        
                                
   Těmito zadáními se řídí všechny výpisy MONITORu a výpisy
ASSEMBLERu při překladu. Navíc není vypnut výpis na tiskárnu
v případě, že nelze provádět výpis na obrazovku ( je v ní
tabulka návěští či generovaný kód ), takže lze provádět výpis
návěští na tiskárnu, i když je tabulka návěští v obrazovce.
Zadání stránkování respektuje i výpis bloku na tiskárnu, který
lze provést v editoru.                     
                                
   Stránkování se provádí tak, že po každých 60 řádkách tisku
se 11 krát naprázdno odřádkuje.                 
                                
   Standardně je DAM+2 verze 1989 vybaven tiskovou rutinou
spolupracující s tiskárnou CONSUL 2111 ( resp. tiskárnou s
rozhraním IRPR ). Zapojení kabelu k tiskárně je shodné jako při
tisku z BASICu. Popis je uveden např. ve čtvrtém dílu manuálu
PMD ( OUTPUT/ENTER manuál ).                  
                                

                                
5. Systémový popis                       
------------------                       
                                
   Tato kapitola je věnována různým "kutilům", kteří se
nespokojí s DAMem takovým, jaký ho získali, a chtějí na něm
provádět některé úpravy, například připojení tiskárny, změna
tvaru výpisu či jiná vylepšení.                 
                                

                                
5.1. Organizace paměti                     
----------------------                     
                                
   Popis organizace bude proveden pro DAM nahraný od obecné
adresy "XX00H".                         
                                
 ------------------------------------------------------------ 
 | počáteční  | obsah        | poznámka       | 
 | adresa   |           |           | 
 ============================================================ 
 | 0000H    | volná paměť     | volné        | 
 ------------------------------------------------------------ 
 | XX00H    | DAM         | chráněno       | 
 ------------------------------------------------------------ 
 | XX00H+1800H | zásobník a pracovní | chráněno       | 
 |       | oblast DAMu     |           | 
 ------------------------------------------------------------ 
 | XX00H+1900H | volná paměť     | volné        | 
 ------------------------------------------------------------ 
 | 7B00H    | oblast klíčů, ROM, | chráněno       | 
 |       | systémové proměnné |           | 
 ------------------------------------------------------------ 
 | C200H    |volná videoram    | volné, nelze ukládat | 
 |       |           | zdrojový text    | 
 ------------------------------------------------------------ 
   Do chráněných oblastí dále patří zdrojový text a během
překladu tabulka návěští.                    
                                
   Implicitní adresa začátku zdrojového textu po nahrání DAMu
je těsne za DAMem, tedy na adrese XX00H + 1900H.        
                                

                                
5.2. Povolené úpravy                      
--------------------                      
                                
   Úpravy, které lze na DAMu provádět, úzce souvisejí s jeho
začátkem. Začátek zdrojového textu vypadá takto:        
                                
DAMZAC  JMP DAMGO                       
PRINT  JMP PRINC                       
PAGE   JMP PAGEC                       
TINI   JMP PRINI                       
;                                
FSPC   DB  8                         
PAGR   DB  60                        
PAGP   DB  11                        
;                                
CLSBYTE DB  0                         
;                                
OCHTAB  DW  DAMZAC,DAMZAC                   
     DW  7B00H,0C1FFH                   
     DW  DAMZAC,DAMEND                   
     ...                          
                                
   Vektor označený "DAMZAC" je spouštěcí vektor DAMu. Jeho
směr není vhodné měnit.                     
                                
   Vektor označený "PRINT" je odskok na rutinu, která provádí
výtisk jednoho byte na tiskárnu. Dostává tento byte v registru
A, obsahy registrů není třeba zachovávat. Na konci řádky dostává
pouze kód 0DH.                         
                                
   Vektor označený "PAGE" je odskok na rutinu, která obsluhuje
odstránkování. Nedostává žádné parametry, obsahy registrů není
nutno zachovávat.                        
                                
   Vektor označený "TINI" je odskok na rutinu pro inicializaci
tiskárny. Tato rutina je volána vždy jednou těsně po spuštění
DAMu. Nedostává žádné parametry, obsahy registrů není nutno
zachovávat.                           
                                
   Byte označený "FSPC" udává, kolik mezer se vypisuje na
řádku před vlastním tiskem řádky ( při tisku řádky se nejprve
vypíše tento počet mezer, pak se vypíše obsah řádky a nakonec se
odřádkuje znakem 0DH ).                     
                                
   Byte označený "PAGR" udává, po kolika řádcích textu se volá
rutina pro odstránkování.                    
                                
   Byte označený "PAGP" udává  standardně  implementované
stránkovací rutině, kolikrát při stránkování odřádkovat.    
                                
   "CLSBYTE" udává, zda se má v DEBUGGERu při rychlé simulaci
mazat obrazovka. Pokud je jeho hodnota nenulová, mazání se
potlačí.                            
                                
   "OCHTAB" je tabulka chráněných oblastí. Obsahuje celkem pět
položek, pro naše účely jsou ale potřebné jen uvedené tři.
Zásahy do této tabulky je nutno provádět uváženě, protože mohou
mít destruktivní následky co se týče existence zdrojového textu
i vlastního programu. Každá chráněná oblast je popsána dvěma
ukazateli do paměti, první ukazuje na první byte této oblasti
a druhý na poslední byte této oblasti. Druhý ukazatel musí být
vždy větší nebo roven prvnímu, nelze tedy chránit oblast přes
0000H.                             
   První chráněná oblast je uživatelsky definovatelná. Po
nahrání je namířena dovnitř DAMu a neprojevuje se. Její hodnoty
lze libovolně nastavit a tak získat novou chráněnou oblast, do
které lze uložit vlastní podprogramy či programy.        
   Druhá oblast je oblast klíčů, ROM a systémových proměnných.
Pokud vlastníte PMD s rozšířenou pamětí, lze tuto oblast
s použitím uživatelsky definovatelné oblasti rozdělit na dvě
a tak získat mezi ROM a videoram nové volné místo, kde lze
ukládat programy či tabulku návěští. V této oblasti však nelze
uchovávat zdrojové texty. Nedoporučuje se nechávat oblast ROM či
systémových proměnných nechráněnou !              
   Třetí oblast je oblast DAMu. Lze ji "natáhnout" nahoru či
dolů a uložit si programy do těsné blízkosti DAMu. Takto je
vhodné např. ukládat tiskové rutiny. Pozor však na to, že těsně
za DAMem je jeho pracovní oblast ( 256 byte ), která musí
zůstat netknuta ( tato oblast ještě spadá do chráněné oblasti
definované třetím údajem v tabulce ) !             
   Při změnách obsahu tabulky je třeba mít na paměti, že musí
zůstat chráněny všechny oblasti, které by mohly  poškodit
zdrojový text ( i tím, že do nich zdrojový text prostě
"přeteče" ), tedy oblast klíčů, ROM,  systémové  proměnné
operačního systému, pracovní oblast DAMu i vlastní DAM.     
   Pokud Váš DAM nebude fungovat, jak zde bylo popsáno,
obraťte se laskavě přímo na nás.                
                                
                                
                                
                                
           4004/482 ZO Svazarmu           
        Klub digitální a měřicí techniky        
             Lopatecká 615/5            
             147 00 PRAHA 4            
                                
                                

Valid HTML 4.01 Transitional